پروانه رادیال

پروانه رادیال تک ورودی و دو ورودی (دوبل)

پروانه رادیال

slider

پروانه رادیال تک ورودی

ساخت پروانه رادیال تیپ فوروارد (کولری) یک طرفه از سایز 130 الی 800 میلی متر و غیره

پروانه رادیال دوبل

ساخت پروانه تیپ فوروارد دوبل (کولری) از سایز 250 الی 800 میلی متر