سانتریفیوژ مکنده PVC

سانتریفیوژهای صنعتی

سانتریفیوژ مکنده PVC

slider

سانتریفیوژ مکنده PVC

سانتریفیوژ رادیال مکنده PVC مورد استفاده در محیط های اسیدی می باشد.