فن سانتریفیوژ پلاک فن

سانتریفیوژهای صنعتی

فن سانتریفیوژ پلاک فن

slider

فن سانتریفیوژ پلاک فن

پلاک فن ها از نوع فن های سانتریفیوژ می باشند. این مدل فن ها بدون هوزینگ می باشند. مورد استفاده این سانتریفیوژ ها در مواردی است که فقط مکش و جابجایی هوا مورد نظر می باشند و نیازی به فشار استاتیک ندارند.