فن سانتریفیوژ انتقال مواد

سانتریفیوژهای صنعتی

فن سانتریفیوژ انتقال مواد

slider

فن سانتریفیوژ انتقال مواد

فن سانتریفیوژ موادکش که قابلیت انتقال مواد را دارا می باشد.

مورد مصرف در کارخانه های نساجی و تولید یونولیت و غیره می باشد.