سانتریفیوژ فشار قوی

سانتریفیوژهای صنعتی

سانتریفیوژ فشار قوی

slider

سانتریفیوژ فشار قوی

سانتریفیوژ فشار قوی در دو نوع کوبل مستقیم و غیر مستقیم با فشار استاتیک 200 الی 900 میلی متر آب و با قدرت تخلیه 500 الی 5000 هزار متر مکعب در ساعت تولید می گردد.