هواکش سقفی

هواکش های صنعتی

هواکش سقفی

slider slider

هواکش سقفی

هواکش سقفی کلاهدار با دو تیپ پروانه (آکسیال یا رادیال) در ابعاد مختلف و با تخلیه هوادهی 700 الی 50000 مترمکعب در ساعت تولید می گردد.